Algemene voorwaarden | Brand Improvement

Brand Improvement gevestigd aan de Splijtbakweg 80, 1333 HJ te Almere. Ingeschreven bij kamer van koophandel te Almere onder nummer 75795612

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie Brand Improvement een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Brand Improvement.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Brand Improvement en wederpartij.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Brand Improvement verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Brand Improvement en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Brand Improvement en wederpartij wordt opgenomen.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Brand Improvement niet bindend en niet van toepassing.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.7 Indien Brand Improvement niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brand Improvement in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door Brand Improvement aan wederpartij zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Brand Improvement zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand tussen Brand Improvement en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van Brand Improvement per e-mail, fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Brand Improvement een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Brand Improvement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1 Brand Improvement zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Brand Improvement de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brand Improvement het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brand Improvement aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Brand Improvement worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brand Improvement zijn verstrekt, heeft Brand Improvement het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Brand Improvement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brand Improvement is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brand Improvement kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, danwel op een ander door partijen overeengekomen tijdstip, zal Brand Improvement starten met de uitvoering van het overeengekomene.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij de betaling van de eerste factuur de start van de werkzaamheden activeert en opeenvolgende facturen bij het begin van de maand worden verstuurd. Indien na het verstrijken van deze termijn door Brand Improvement nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Brand Improvement houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen / werkzaamheden te pauzeren totdat het factuurbedrag is ontvangen.

5.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.3 Brand Improvement heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.4 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Brand Improvement schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

5.5 Alle, door Brand Improvement genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. De genoemde prijzen betreffen uitsluitend kosten voor consultancy en uitvoering van de werkzaamheden door Brand Improvement (managementfee).De  Advertentie- en/of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

6. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

6.1 Alle door Brand Improvement geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Brand Improvement totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen

6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Brand Improvement gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. Duur & opzegging van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

7.2 Het opzeggen van de overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, onder de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.

7.3 Beide partijen kunnen ten alle tijde een overeenkomst schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd of met inachtneming van de in de overeenkomst bepaalde opzegtermijn.

7.4 Bij tussentijdse opzegging met een in de overeenkomst afgesproken minimale looptijd, is Opdrachtgever jegens Brand Improvement verplicht tot betaling van een percentage van het totaalbedrag van de door hem geannuleerde opdrachten, zulks ter dekking van de door Brand Improvement gemaakte kosten, alsmede de door haar geleden schade in de vorm van winstderving.

7.5 De hoogte van het in 7.4 genoemde percentage is afhankelijk van het tijdstip van annuleren en bedraagt:

a. Bij jaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode 70%, in het tweede kwartaal 80% en in het derde kwartaal 90%;

b. Bij halfjaarcontracten vóór of in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode bedraagt het percentage 70%

c. Bij drie maanden contracten en tijdens het laatste kwartaal van zowel halfjaar en jaarcontracten is annuleren c.q. tussentijds opzeggen niet mogelijk. Dit geldt eveneens – tenzij anders vermeld in de overeenkomst – bij contracten zonder minimale looptijd (onbepaalde tijd) maar met een afgesproken opzegtermijn. Hier dient het resterende totaalbedrag integraal te worden voldaan.

7.6 Indien de werkzaamheden van Brand Improvement worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Brand Improvement extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.7 Bij wederzijdse toezegging is wijziging van de overeenkomst mogelijk.

7.8 Bij wijziging van de overeenkomst vervalt de huidige overeenkomst en komt de wijziging hiervoor in de plaats.

7.9 Bij wijziging van de overeenkomst zal deze opnieuw ondertekend moeten worden.

a. Wijziging van de overeenkomst is alleen mogelijk in geval van up-sale.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 Brand Improvement heeft het recht geleverde producten en/of diensten die in het beheer zijn van Brand Improvement, tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Brand Improvement niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.2 Brand Improvement is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover Brand Improvement bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Brand Improvement weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Brand Improvement op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Brand Improvement of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Brand Improvement.

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Brand Improvement slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Brand Improvement voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Brand Improvement kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 Brand Improvement is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Brand Improvement gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeem beheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

9.5 Brand Improvement en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Brand Improvement geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Brand Improvement niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

10.2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Brand Improvement opgeschort.

11. Wijziging van de voorwaarden

11.1 Brand Improvement behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

11.2 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brand Improvement en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Brand Improvement met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Brand Improvement beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

Laat ons je helpen!

Wat is Jouw uitdaging?

Vrijblijvend meer informatie
Voel je vrij om het formulier in te vullen, zodat we een persoonlijk gesprek kunnen voeren over de uitdagingen waar jij tegenaan loopt!