Algemene Voorwaarden | Brand Improvement

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.3″][et_pb_row _builder_version=”3.22.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Algemene voorwaarden | Brand Improvement

Brand Improvement gevestigd aan de
Splijtbakweg 80, 1333 HJ te Almere. Ingeschreven bij kamer van koophandel te
Almere onder nummer75795612

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke
of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie Brand Improvement een overeenkomst
sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse
acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Brand Improvement.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn
van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Brand Improvement
en wederpartij.

2.2 Door ondertekening van een
overeenkomst met Brand Improvement verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft
genomen van de algemene voorwaarden van Brand Improvement en dat hij met deze algemene
voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene
voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een
overeenkomst tussen Brand Improvement en wederpartij wordt opgenomen.

2.4 Algemene voorwaarden van
opdrachtgever c.q. derden zijn voor Brand Improvement niet bindend en niet van
toepassing.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat
omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.6 Indien zich tussen partijen
een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.

2.7 Indien Brand Improvement niet steeds
strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brand Improvement in enigerlei mate
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door
Brand Improvement aan wederpartij zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven
gedaan door Brand Improvement zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.

3.3 Een overeenkomst komt tot
stand tussen Brand Improvement en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding
van Brand Improvement per e-mail, fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat
Brand Improvement een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de
inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.4 Een samengestelde prijsopgave
verplicht Brand Improvement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1 Brand Improvement zal zich inspannen
de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de
opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal
Brand Improvement de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.

4.2 Indien en voor zover een goede
uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brand Improvement het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er
zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brand Improvement aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Brand Improvement
worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Brand Improvement zijn verstrekt, heeft Brand Improvement het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Brand Improvement is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brand Improvement is uit gegaan
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brand Improvement kenbaar behoorde te
zijn.

4.5 Vanaf het moment van
totstandkoming van de overeenkomst, danwel op een ander door partijen
overeengekomen tijdstip, zal Brand Improvement starten met de uitvoering van het
overeengekomene.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij de betaling van de eerste factuur de
start van de werkzaamheden activeert en opeenvolgende facturen bij het begin
van de maand worden verstuurd. Indien na het verstrijken van deze termijn door
Brand Improvement nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in
verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De
rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag. Brand Improvement houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te
beginnen / werkzaamheden te pauzeren totdat het factuurbedrag is ontvangen.

5.2 In geval van liquidatie,
faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.3 Brand Improvement heeft het recht de
door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker
kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.4 Mocht het gefactureerde bedrag
in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch
uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Brand Improvement schriftelijk hiervan op de
hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig
een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet
worden.

5.5 Alle, door Brand Improvement genoemde
prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. De genoemde prijzen
betreffen uitsluitend kosten voor consultancy en uitvoering van de
werkzaamheden door Brand Improvement (managementfee).De 
Advertentie- en/of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de
Opdrachtgever, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

5.

6. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

6.1 Alle door Brand Improvement geleverde
zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen,
films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van
Brand Improvement totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met
gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen

6.2 Indien de opdrachtgever in
gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de opdrachtgever.

6.3 In het geval van een
geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Brand Improvement
gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van
de opdrachtgever.

7. Duur & opzegging van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst wordt
aangegaan voor een periode zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

7.2 Het opzeggen van de
overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, onder de
voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.

7.3 Beide partijen kunnen ten alle
tijde een overeenkomst schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale
looptijd of met inachtneming van de in de overeenkomst bepaalde opzegtermijn.

7.4 Bij tussentijdse opzegging met
een in de overeenkomst afgesproken minimale looptijd, is Opdrachtgever jegens
Brand Improvement verplicht tot betaling van een percentage van het totaalbedrag van de
door hem geannuleerde opdrachten, zulks ter dekking van de door Brand Improvement
gemaakte kosten, alsmede de door haar geleden schade in de vorm van
winstderving.

7.5 De hoogte van het in 7.4
genoemde percentage is afhankelijk van het tijdstip van annuleren en bedraagt:

a. Bij jaarcontracten vóór of in
het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode 70%, in het tweede
kwartaal 80% en in het derde kwartaal 90%;

b. Bij halfjaarcontracten vóór of
in het eerste kwartaal na de startdatum van de contractperiode bedraagt het
percentage 70%

c. Bij drie maanden contracten en
tijdens het laatste kwartaal van zowel halfjaar en jaarcontracten is annuleren
c.q. tussentijds opzeggen niet mogelijk. Dit geldt eveneens – tenzij anders
vermeld in de overeenkomst – bij contracten zonder minimale looptijd
(onbepaalde tijd) maar met een afgesproken opzegtermijn. Hier dient het
resterende totaalbedrag integraal te worden voldaan.

7.6 Indien de werkzaamheden van
Brand Improvement worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden
voor Brand Improvement extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de
opdrachtgever in rekening gebracht.

7.7 Bij wederzijdse toezegging is
wijziging van de overeenkomst mogelijk.

7.8 Bij wijziging van de
overeenkomst vervalt de huidige overeenkomst en komt de wijziging hiervoor in
de plaats.

7.9 Bij wijziging van de
overeenkomst zal deze opnieuw ondertekend moeten worden.

a. Wijziging van de overeenkomst
is alleen mogelijk in geval van up-sale.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 Brand Improvement heeft het recht
geleverde producten en/of diensten die in het beheer zijn van Brand Improvement,
tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Brand Improvement
niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.2 Brand Improvement is bevoegd de
nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden
indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen
uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. Na het sluiten van de
overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

c. Opdrachtgever bij het sluiten
van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover Brand Improvement bij haar
activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van
derden, waarop Brand Improvement weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Brand Improvement op
geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook
voortkomend uit deze relaties met  Brand Improvement of het verbreken ervan ongeacht of
deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Brand Improvement.

9.2 In geval van toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Brand Improvement slechts
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Brand Improvement voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade
of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De opdrachtgever dient er
rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door
derden afgeluisterd kan worden. Brand Improvement kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van
vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 Brand Improvement is niet
aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door
het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van
de door Brand Improvement gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan
zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeem beheersmatige fouten,
elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

9.5 Brand Improvement en alle personen in
opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen,
kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk
worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere
gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband
staande met door Brand Improvement geleverde of ter beschikking gestelde producten
en/of diensten.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt
verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren en als gevolg waarvan Brand Improvement niet in staat is haar verplichtingen
jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet
uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de
telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

10.2.Tijdens overmacht worden de
leverings- en andere verplichtingen van Brand Improvement opgeschort.

11. Wijziging van de voorwaarden

11.1Brand Improvement behoudt zich het
recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden
ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

11.2 Indien opdrachtgever een
wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan hij tot de datum waarop
de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst ontbinden tegen deze
datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum
van de wijziging is.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien bij gerechtelijke
uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard,
zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen Brand Improvement en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van
de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.2 Op alle onder deze voorwaarden
gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen, direct of
indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen
uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs
van het tegendeel zijn ter zake van door Brand Improvement met de opdrachtgever
gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Brand Improvement beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle
voorgaande exemplaren vervallen.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Laat ons je helpen!

Wat is Jouw uitdaging?

Vrijblijvend meer informatie
Voel je vrij om het formulier in te vullen, zodat we een persoonlijk gesprek kunnen voeren over de uitdagingen waar jij tegenaan loopt!